Αρχική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

To Binalive Smart Collect είναι μια καινοτόμα υπηρεσία στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων που εξελίσσεται διαρκώς και οδηγεί στη μείωση του κόστους αποκομιδής απορριμμάτων κατά 20-40%, επενδύοντας στην τεχνολογία των αισθητήρων.

Οι Δήμοι (φορείς διαχείρισης απορριμμάτων) θα έχουν εφεξής την δυνατότητα να διαχειρίζονται-αναδρομολογούν τα μέσα συλλογής (απορριμματοφόρα) με βάση τις πραγματικές ανάγκες που δημιουργούνται, δηλαδή το ποσοστό πλήρωσης των κάδων. Αυτό επιτυγχάνεται με αποτελεσματικό τρόπο μέσω της επιτήρησης και καθημερινής ανάλυσης του γεμίσματος των κάδων.

Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η υλοποίηση του συστήματος βασίζεται σε ανοικτά και εδραιωμένα πρότυπα:

  • Πρωτόκολλο MQTT για την επικοινωνία με τους αισθητήρες των κάδων 

  • Ανοιχτό API για την επικοινωνία με το server καθώς και για εύκολη ενσωμάτωση με εξωτερικά συστήματα 

  •  Χρήση Javascript / JQuery για την υλοποίηση του περιβάλλοντος χρήστη.  

H υλικοτεχνική υποδομή του Βinalive είναι επεκτάσιμη ώστε να μπορεί να υποστηρίξει έναν οποιοδήποτε αριθμό αισθητήρων, ενώ βασίζεται στην πλατφόρμα «Motesense» η οποία είναι ικανή να φιλοξενήσει οποιαδήποτε εφαρμογή τηλεμετρίας.

Περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Binalive Smart Collect είναι ένα πρωτοπόρο σύστημα αποκομιδής & διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και απευθύνεται σε εταιρείες κατασκευής υπέργειων και υπόγειων κάδων καθώς και σε εταιρείες διαχείρισης και αποκομιδής απορριμμάτων-ανακυκλώσιμων υλικών. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας καθώς και ο επαγγελματισμός των συνεργατών της εταιρείας BINALIVE που συνδυάζουν σκληρή εργασία με όραμα αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για άριστες συνεργασίες που δίνουν δυναμική στη λειτουργία αυτού του project. Η BINALIVE μέσω του Binalive Smart Collect δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις του κλάδου να ανελιχθούν με μεγαλύτερες αξιώσεις. και να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου παραδοσιακές οργανωτικές δομές πλέον δεν επαρκούν.

Περισσότερα